Een recent rapport dat in Nederland is gepubliceerd zegt dat werknemers in de landbouw onvoldoende verdienen om in hun basisbehoeften te voorzien. De bevordering van betere werkomstandigheden is een essentieel onderdeel van het Rainforest Alliance-programma. Daarom eisen we dat landbouwbedrijven vooruitgang boeken in het betalen van een leefbaar loon aan werknemers.

Wij geloven dat een duurzame landbouwsector betekent dat werknemers een leefbaar loon verdienen. Een leefbaar loon wordt gedefinieerd als genoeg om een ​​fatsoenlijke levensstandaard voor een werknemer en zijn of haar gezin te betalen. We erkennen echter dat er belemmeringen zijn om dit te bereiken, grotendeels vanwege armoede en de kosten die producenten moeten absorberen bij het verhogen van de lonen van werknemers. Dit betekent dat we met bedrijven, producenten, overheden en NGO’s moeten samenwerken om de nodige stappen te zetten.

Dus wat doen wij?

Zet de standaard: De Rainforest Alliance, inclusief het UTZ-certificeringsprogramma, bevat verplichte eisen om de huidige loonkloof ten opzichte van een Living Wage-benchmark te identificeren. We eisen constante verbeteringen op boerderijen om de werknemers een compensatie te bieden op een leefbaar loonniveau. In sommige gevallen is het leefbaar loon 100% hoger dan het minimumloon van een land. Een stapsgewijze aanpak is nodig om verandering te stimuleren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat landbouwbedrijven rendabel en stabiel blijven.

Daarnaast is het belangrijk om de looneisen in onze normen aan te vullen met een actieve discussie met alle spelers in de waardeketen. Zo verhogen we het bewustzijn van de noodzaak van een leefbaar loon en de stappen die iedereen moet nemen om dit te bereiken.

Voer het debat: Een van de belemmeringen voor het bepalen van een leefbaar loon is de kloof tussen de huidige lonen en een leefbaar loon, die zeer breed kan zijn. Hierdoor is het moeilijk voor producenten om de extra productiekosten op te nemen zonder failliet te gaan. Een andere belemmering was het ontbreken van een wereldwijde definitie van wat een leefbaar loon eigenlijk is en hoe het te berekenen.

Om dit aan te pakken, zijn zowel UTZ als de Rainforest Alliance oprichters van de Global Living Wage Coalition; een groep standaarden die werken met twee toonaangevende, onafhankelijke onderzoekers.

Het is natuurlijk een hele uitdaging om een ​​concept aan te pakken dat niet goed gedefinieerd is. In de afgelopen vier jaar heeft de GLWC dit probleem aangepakt door wetenschappelijke kennis te verschaffen over het concept leefbaar loon. De coalitie gelooft dat het berekenen en publiceren van benchmarks een katalysator is voor verdere actie richting het realiseren van lonen die werknemers uit armoede halen.

Werk samen: Een andere manier om een ​​leefbaar loon te realiseren, is het aanpakken van de lage minimumlonen in de landen waar de Rainforest Alliance werkt. In sommige landen ligt het minimumloon vaak ver onder het niveau dat nodig is voor een fatsoenlijke levensstandaard voor werknemers.

Daarom werken we samen met de International Labour Organisation (ILO) om methodologieën te ontwikkelen die overheden en andere partijen in staat stellen passende loonniveaus te onderhandelen, die zowel rekening houden met de behoeften van werknemers en hun gezinnen, als economische factoren in waardeketens.

Het is niet gemakkelijk: de realiteit van armoede en globalisering vereist dat alle spelers in de toeleveringsketen hun concurrentiekracht behouden. Het is effectiever om op te roepen tot een geleidelijke verkleining van de kloof tussen minimumloon en leefbaar loon en om werknemers in staat te stellen zelf te onderhandelen over betere lonen. De voortgang moet stap voor stap zijn. Het komt niet ten goede aan werknemers als boerderijen en producenten gedwongen worden om de certificerings- of duurzaamheidsprogramma’s te verlaten, omdat hogere lonen voor een compleet personeelsbestand hen uit de handel zouden halen.

De Rainforest Alliance gelooft dat duurzaamheid een reis van vele stappen is. Certificering is slechts een van de instrumenten die de boeren kunnen helpen bij het realiseren en behouden van duurzaam levensonderhoud. Certificeringsprogramma’s kunnen niet garanderen dat alle bedrijven altijd 100% aan de eisen voldoen. We streven ernaar onze systemen continu en proactief te verbeteren om ze aan te passen aan de veranderende wereldwijde realiteit.

Er is meer druk dan ooit op producenten en bedrijven om hun bijdrage te leveren aan het elimineren van wereldwijde armoede. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn gericht op het uitroeien van de armoede in 2030 en het zorgen voor fatsoenlijk werk voor iedereen, inclusief een leefbaar loon.

Het aanpakken van de uitdaging een ​​leefbaar loon te betalen, vereist commitment van alle partijen.

Bedrijven kunnen hun investeringen in duurzaamheidsprogramma’s verhogen. Overheden kunnen het loonbeleid versterken en producenten ondersteunen bij het realiseren van een duurzaam levensonderhoud voor zichzelf en hun werknemers.

En de kracht van de consument kan niet worden onderschat: consumenten kunnen helpen door gecertificeerde producten te kiezen en uw favoriete merk te vertellen dat u waarde hecht aan hun bijdrage aan een duurzame toekomst.

Ga naar onze website voor meer informatie over wat de Rainforest Alliance doet om een fatsoenlijke levensstandaard voor iedereen te bevorderen.