Enter your keyword or query here
pdf

Chương trình chứng nhận Rainforest Alliance – Thủ tục khiếu nại UTZ Grievance Procedure (VN)

Thủ tục khiếu nại mở rộng đối với bất cứ ai có đơn khiếu nại/tố cáo đến một nhà sản xuất hoặc đơn vị thương mại được chứng nhận trong chuỗi cung ứng, hoặc một đơn vị thanh tra chứng nhận (CB), hoặc cả với Rainforest Alliance liên quan đến các hoạt động trong khuôn khổ chương trình chứng nhận. Việc khiếu nại phải tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, qui chế, chính sách và trình tự thủ tục của Rainforest Alliance liên quan trực tiếp đến các chương trình chứng nhận của Rainforest Alliance và/hoặc UTZ.

UTZ.org uses cookies
I agree