Enter your keyword or query here
pdf

UTZ Quy chế Chứng nhận Phiên bản 4.3 UTZ Certification Protocol Version 4.3 (Vietnamese)

Quy chế Chứng nhận của UTZ mô tả quy trình trở thành thành viên được chứng nhận UTZ hoặc trở thành Tổ chức Chứng nhận (CB) được UTZ phê duyệt. Quy chế này giải thích những thành viên nào cần phải được đánh giá và sẽ thực hiện đánh giá như thế nào và khi nào. Quy chế Chứng nhận cũng mô tả các thỏa thuận xác định mối quan hệ giữa các CB và UTZ.

UTZ.org uses cookies
I agree